// // ?>
 
 
Start arrow Oferta Ubezpieczeń arrow Pakiet Klaris
 
 
 
Pakiet Klaris

I. Ubezpieczenia majątkowe

  1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

  Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:
   a) budynki i budowle sakralne, mieszkalne, gospodarcze i użytkowe wraz ze stałymi elementami budynku (budowli) na trwale związanymi z budynkiem (w tym instalacja: elektryczna, CO, telefoniczna, alarmowa, przeciwkradzieżowa, nagłaśniająca, dzwonowa)
   b) wyposażenie w/w budynków za wyjątkiem pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji

  Ubezpieczeniu podlegają również budynki w trakcie drobnych remontów, które nie wymagają zgody właściwych organów administracyjnych

  2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu i dewastacji

  Przedmiotem ubezpieczenia może być:
   a) wyposażenie budynków i budowli wymienionych w pkt.1.
   b) figury, krzyże, kapliczki znajdujące się w obrębie murów kościelnych lub na cmentarzach parafialnych i stanowiące własność osób kościelnych,
   c) ogrodzenia zabudowań kościelnych i cmentarzy wraz z bramami i zabezpieczeniami,
   d) stałe elementy budynków i budowli m.in.: drzwi, okna wraz z szybami i witrażami, kraty, żaluzje, dachy, bramy wraz z zabezpieczeniami, ogrodzenia, elewacje, itp.

  Ubezpieczeniu od dewastacji podlegają również budynki i budowle wymienione w pkt.1 Pakietu. Za dewastację uważa się celowe działanie osób trzecich, w wyniku którego mienie uległo zniszczeniu.

  Sposób zabezpieczenia mienia przyjętego do ubezpieczenia określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które mają zastosowanie w danej umowie ubezpieczenia. Ze względów architektonicznych lub konstrukcyjnych możliwe jest stosowanie innych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych ustalonych między stronami.

  3. Ubezpieczenie budynków w trakcie budowy, rozbudowy, remontów generalnych.

  Ubezpieczenie obejmuje budowę, rozbudowę, remont, który przeprowadzany jest na podstawie zezwolenia uzyskanego z Wydziału Architektury i Urbanistyki. Sumę ubezpieczenia ustala się na podstawie nakładów inwestycyjnych (materiałów użytych do budowy oraz wartości robocizny) kosztów wytworzenia poniesionych lub przewidywanych do poniesienia w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

  4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

  Ubezpieczeniem może być objęty sprzęt elektroniczny zainstalowany poza pomieszczeniami mieszkalnymi oraz sprzęt przenośny, należącyy do instytucji kościelnych i kościelnych osób prawnych.

  5. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

  Ubezpieczenie obejmuje szkody w szybach, witrażach i elementach ceramicznych powstałych na skutek aktów wandalizmu, uszkodzeń termicznych, chemicznych i mechanicznych.

II. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwałe uszkodzenie ciała, trwały rozstrój zdrowia lub śmierć ubezpieczonego.

Za nieszczęśliwy wypadek uważa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli doznał trwałego uszkodzenia ciała, trwałego rozstroju zdrowia lub zmarł.

Umowa ubezpieczenia może obejmować również ryzyko zawału serca i wylewu krwi do mózgu. Za opłaceniem dodatkowej składki możliwe jest włączenie w zakres ubezpieczenia kosztów leczenia oraz diety dziennej za pobyt w szpitalu.

Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte wszystkie osoby, zarówno duchowne jak i świeckie, bez względu na wiek:

  a) na okres 12 miesięcy:
   – osoby duchowne – zakres ubezpieczenia pełny, 24h/dobę, imiennie.
   – osoby zaangażowane zarówno na etacie lub na zasadzie wolontariatu, prac społecznych przy sprawowaniu obowiązków kościelnych - zakres ubezpieczenia pełny, 24h/dobę, imiennie.
   – osoby uczestniczące w zebraniach rady parafialnej, grup religijnych (np. Oaza, Odnowa w Duchu Św., Kręgi Biblijne, Liturgiczna Służba Ołtarza, itp.), wolontariusze i osoby społecznie pomagające w sprzątaniu kościoła, pracach gospodarczych itp. Ochrona ubezpieczeniowa trwa od momentu wejścia na teren kościelny do momentu jego opuszczenia. W przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku zgłoszenia i potwierdzenia wypadku dokonuje proboszcz lub przełożony domu lub osoba duchowna opiekująca się grupą, forma imienna lub bezimienna.
  b) na okres krótkoterminowy
   – osoby biorące udział w rekolekcjach wyjazdowych, oazach, pielgrzymkach lub innych wyjazdach organizowanych przez struktury kościelne (w tym również w pielgrzymkach pieszych i rowerowych)
   – ochrona ubezpieczeniowa trwa od momentu wyjścia z domu na miejsce zbiórki do momentu powrotu do domu. W przypadku częstych wyjazdów lub zmian "turnusowych&" możliwe jest zawarcie umowy generalnej (np. na okres wakacji). W umowie generalnej podaje się maksymalną liczbę osób, mogących uczestniczyć w poszczególnych wyjazdach. Obowiązek prowadzenia listy uczestników spoczywa na ubezpieczającym.

III. Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków poza granicami Polski

IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkodę na osobie lub szkodę na mieniu, która została wyrządzona przez Ubezpieczającego osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego.

Ochrona ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej deliktowej dotyczy:
  1) szkód wyrządzonych osobom trzecim i na mieniu osób trzecich w wyniku posiadania i użytkowania budynków i budowli, placów przykościelnych, oraz prowadzonej działalności osób duchownych (za wyjątkiem działalności gospodarczej), jak również działalności osób pomagających przy działalności religijnej, osób uczestniczących w sprzątaniu kościoła i terenu przykościelnego, osób społecznie pomagających przy remontach budynków kościelnych (pod warunkiem, że pracują zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami i normami BHP), osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę np.: gospodyni, organista, kościelny, grabarz, itp. 2) szkód na osobie i mieniu wyrządzonych osobom trzecim w wyniku posiadania i użytkowania cmentarzy parafialnych.

V. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej organizatorów imprez kulturalnych, religijnych lub sportowych

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez o charakterze sportowym, religijnym lub kulturalnym przekraczające ramy codziennej działalności duszpasterskiej (np.: rozgrywki piłkarskie, festiwale piosenki, itp.) może być zawarte na czas trwania imprezy – ubezpieczenie krótkoterminowe.

UWAGA! Niektóre imprezy masowe podlegają ubezpieczeniom obowiązkowym, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. Konieczne jest wtedy zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

VI. Ubezpieczenia komunikacyjne

  1. Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych.
   Przedmiotem ubezpieczenia jest obowiązkowa odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju i zagranicą. Zastosowanie ma Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dn. 22 maja 2003r.z późniejszymi zmianami.
  2. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego
   Ubezpieczeniem jest objęty kierowca oraz pasażerowie tego pojazdu w kraju i zagranicą.
  3. Ubezpieczenie auto-casco
   1. ochrona ubezpieczeniowa w ryzyku auto-casco udzielana jest w zakresie pełnym w kraju i za granicą,
   2. w umowie ubezpieczenia nie ma zastosowania udział własny i franszyza redukcyjna.
   3. szkody z AC w pojazdach 7 letnich i starszych są rozliczane kosztorysowo
ZASADY ZAWIERANIA UMOWY UBEZPIECZENIA
  1.Pakiet stosowany jest wyłącznie przy ubezpieczaniu wszystkich ryzyk komunikacyjnych.
  2. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na 12 miesięcy od dnia i godziny.
  3. Składka za ubezpieczenie pakietowe płatna jest jednorazowo.
  4. Pakiet obejmuje wykupienie udziału własnego, a w wariancie z amortyzacją również wykupienie amortyzacji części
  5. Zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą muszą być zgodne z OWU AC .
  6. Ubezpieczający zobowiązany jest do złożenia oświadczenia lub zaświadczenia (z poprzedniego zakładu ubezpieczeń) o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia z AC i OCK oraz ewentualnie kserokopii poprzednich polis ubezpieczeniowych, z których wynika długość dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia i wysokość udzielonych zniżek składki z tego tytułu.
  7. Od stawki pakietowej nie przysługują już żadne inne zniżki składki.


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.4 PL powered by MamboPL.com Team